SÀI GÒN RDC责任有限公司

总部的地址

地址

越南胡志明市,第一郡,阮廌街,
Nhat Anh 大厦,九楼

电话: (+84) 28 2250 8961

传真号: (+84) 28 2250 8960

热线: 0938 17 50 71

邮箱: info@saigonrdc.com

网站: www.saigonrdc.com

我们会解决
您所有的需求

SRDC HOTLINE - 0938 17 50 71

协福搅拌站

地址: 胡志明市,牙皮县,协福坊,协福工业区,D7a-2区

仙泉搅拌站

地址: 胡志明市,第九郡,龙城坊,黄友楠街,2号