Nhận giải thưởng “Đối tác vận hành tốt nhất” từ POSCO E&C Việt Nam. Cung cấp gần 1,000,000 m3 bê tông vào cuối năm 2016.