Được chỉ định bởi Công ty Xây dựng Hòa Bình để cung cấp bê tông cho dự án Sunrise Cityview.