Được chỉ định là nhà cung cấp bê tông chính cho dự án Metro Line 1 Bến Thành – Suối Tiên.