Chuyển đổi thành Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, tên gọi Công Ty TNHH Công Nghệ Bê Tông, Singapore