Công ty Saigon-RDC được thành lập dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam.