1. Giới thiệu

  Việc truy cập trang web này của bạn phải tuân thủ các Điều Khoản ghi trên trang web, bao gồm trong đó tất cả các trang có trong trang web (sau đây gọi tắt là “Trang Web”). Việc bạn sử dụng và truy cập Trang Web này đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu và chấp nhận tuân thủ tất cả Điều Khoản được ghi dưới đây. Bạn sẽ không được phép sử dụng Trang Web này nếu có bất kì những phản đối nào đối với các Điều Khoản bên dưới.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

  Tất cả những thông tin trên Trang Web này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Sài Gòn RDC. Việc trích dẫn lấy thông tin đều phải được sự đồng ý của Công ty.

  Bạn chỉ được phép truy cập Trang Web này khi bạn đã đồng ý với các điều lệ và mục đích sử dụng Trang Web mà Công ty quy định.

 1. Các quy định về giới hạn sử dụng Trang Web

  Bạn không được phép sử dụng Trang Web theo một trong các hình thức bên dướ.

  1. Xuất bản dữ liệu của Trang Web ra bất kì các phương tiện lưu trữ hoặc truyền thông nào.

  2. Buôn bán, cấp phép, hoặc sử dụng thông tin từ Trang Web cho mục đích thương mại.

  3. Công khai thông tin của Trang Web ra các Phương tiện truyền thông đại chúng.

  4. Sử dụng Trang Web theo hình thức gây tổn hại cho Trang Web.

  5. Sử dụng Trang Web theo hình thức gây ảnh hưởng đến người sử dụng khác.

  6. Sử dụng Trang Web trái với Luật pháp và Quy định mà có thể gây ảnh hưởng đến Trang Web hoặc bất kì ai hoặc gây ảnh hưởng đến Công ty.

  7. Khai thác thông tin dữ liệu, trích dẫn thông tin hoặc các hình thức vi phạm liên quan khi sử dụng Trang Web.

  8. Sử dụng Trang Web cho mục đích quảng cáo hay marketing.

  Bạn sẽ bị hạn chế quyền truy cập vào một số khu vực nhất định của Trang Web này và Công ty TNHH Sài Gòn RDC có thể hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang Web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cấp từ Trang Web này được bảo mật và bạn phải duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

 1. Tư liệu của bạn

  Theo điều khoản sử dụng trên Trang Web này, “Tư liệu của bạn” có nghĩa là tất cả các tư liệu bạn có như: âm thanh, video, hình ảnh, văn bản hoặc các nội dung khác; khi bạn đưa những tư liệu này lên Trang Web, bạn xem như đã cấp cho Công ty TNHH Sài Gòn RDC một giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.

  “Tư liệu của bạn” phải là tư liệu mà bạn là chủ sở hữu và không có bất kì vi phạm gì đến quyền lợi của bên thứ ba. Công ty TNHH Sài Gòn RDC có quyền gỡ bỏ thông tin của bạn từ Trang Web này bất kì lúc nào, với bất kỳ lí do gì mà không cần báo trước.

 1. Không đảm bảo

  Công ty TNHH Sài Gòn RDC không đảm bảo và không chịu trách nhiệm với thông tin lỗi trên Trang Web này. Nội dung của Trang Web cũng không được hiểu là tư vấn hoặc cho lời khuyên đến bạn.

 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

  Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Sài Gòn RDC bao gồm Giám đốc, quản lí, nhân viên sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung Trang Web dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này.

 1. Bồi thường

  Trong mọi trường hợp, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý, các thiệt hại và chi phí (bao gồm chi phí tố tụng mời luật sư) phát sinh liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản này.

 1. Tính hiệu lực

  Nếu có bất kì điều khoản nào được ghi trong Trang Web mà không thể thi hành hay hết hiệu lực pháp lý thì những điều khoản đó sẽ được xóa bỏ mà không làm ảnh hưởng gì đến những điều khoản còn lại.

 1. Thay đổi điều khoản

  Công ty TNHH Sài Gòn RDC có có quyền chỉnh sửa lại điều khoản cho phù hợp tại bất kỳ thời điểm nào. Việc truy cập Trang Web này đồng nghĩa với việc bạn đã cập nhật và hiểu rõ tất cả các điểu khoản trên Trang Web.

 1. Quyền chuyển nhượng

  Công ty TNHH Sài Gòn RDC có quyền ủy quyền, chuyển nhượng hay ký hợp đồng khoán lại toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản trên Trang Web cho bên khác mà không cần sự đồng ý nào hay phải thông báo trước. Ngược lại, bạn không được phép ủy quyền, chuyển nhượng hay ký hợp đồng khoán lại quyền và nghĩa vụ của bạn cho bên khác.

 1. Toàn bộ thỏa thuận

  Các điều khoản hiện tại trên Trang Web bao gồm cả những thông tin pháp lý, cấu thành nên toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty TNHH Sài Gòn RDC và người sử dụng Trang Web và có thể thay thế toàn bộ những thỏa thuận trước đó.

 1. Luật chính quyền và quyền tài phán

  Những điều khoản trên Trang Web được quản lý và được hiểu theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Việc giải quyết bất kì những tranh chấp nào phải được thực hiện tại tòa án của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.