Các giải pháp về bê tông đáp ứng yêu cầu xây dựng khắt khe nhất.

Saigon-RDC Standard Concrete

CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG

Từ 10 đến 100 Mpa