뉴스2018-08-22T18:39:20+00:00
15일05월2018년15일05월2018년

Saigon-RDC Tennis Tournament 2018

15일05월2018년|Categories: 주목할만한 뉴스, 뉴스|

Saigon-RDC Tennis Tournament To enhance the partnership between Saigon-RDC and its customers/partners, Saigon-RDC has organized a Tennis Tournament on 22 April 2018 at Lan Anh stadium. NAME COMPANY Trần Ngọc Sâm Quatest 3 Nguyễn Thăng Long Nghi Sơn Hà Anh Tùng Bach Khoa university [...]